Na XXXII sesji - Gazeta Chojnowska w ramach portalu E-Informator.plartykuły:

ostatnie
popularne
komentowane
regulamin
archiwum PDF
stopka redakcyjna
ogłoszenia
podgląd artykułów
podgląd komentarzyNa XXXII sesjiStyczniowa sesja dotyczyła w głównej mierze podsumowania ubiegłego roku.

Sprawozdanie z pracy za 2016r. złożył Burmistrz Jan Serkies, podobne sprawozdania przedstawiła Rada Miejska i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Chojnowa.

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

ZA 2016 r.

 

I. W zakresie inwestycji i projektów inwestycyjnych:

* W ul. Broniewskiego wybudowano nawierzchnię jezdni i chodników na odcinku od ul. Lubińskiej do ul. Staffa oraz wymieniono nawierzchnie jezdni i chodników na odcinku od ul. Staffa do ul. Baczyńskiego.

* Przebudowano ul. Rejtana - nawierzchnie jezdni i chodników wykonano z kostki granitowej.

W ramach inwestycji wykonano oświetlenie ulicy stylowymi lampami parkowymi.

* Przeprowadzono remont pokrycia dachu budynku Gimnazjum nr 2.

* W ul. Wyspiańskiego wybudowano sieci: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z pompowniami ścieków w celu uzbrojenia terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Jerzmanowickiej. W ramach inwestycji przyłączono do nowych sieci budynki przy ul. Wyspiańskiego (przy torach).

* Wybudowano sieci oświetlenia drogowego w ul. Wrzosowej i Kraszewskiego.

* Rozpoczęto przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami w ulicach: Niemcewicza - Małachowskiego oraz w ul. Witosa na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki.

* Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika z Michowa do Chojnowa przy drodze wojewódzkiej nr 328. Rozpoczęto realizację inwestycji.

* Wykonano dokumentacje projektowo-kosztorysowe na:

- budowę nawierzchni jezdni i chodnika

w ul. Asnyka,

- budowę ulicy dojazdowej wraz z miejscami postojowymi  do budynku nr 12 przy ul. Sikorskiego,

- przebudowę zatok postojowych przy budynach nr 2 i 4 oraz budowę miejsc postojowych przy budynku nr 1 przy ul. Sikorskiego,

- remont pokrycia dachu budynku Gimnajum

nr 1,

- budowę oświetlenia bieżni lekkoatletycznej z terenami przyległymi na stadionie miejskim.

 

II. W zakresie inwestycji i remontów w sferze komunalnej:

* Prace remontowe zrealizowane w ramach kredytu:

- remont dachów budynków mieszkalnych przy ul. Kościuszki 6, ul. Witosa 30, Pl. Dworcowy 1, Rynek 23; ul. Kilińskiego 3; ul. Słowackiego 9; ul. Wojska Polskiego 2, ul. Legnickiej 36; ul. Chmielnej 2; ul. Kolejowej 23;

- remont dachów ceramicznych i przemurowanie kominów budynków przy ul. Legnickiej 8, ul. Sienkiewicza 1.

- remont dachów oraz elewacji budynków przy ul. Legnickiej 23, ul. Dąbrowskiego 12, ul. Mickiewicza 3, ul. Kościuszki 29, ul. Wojska Polskiego 8;

Udział miasta w powyższych pracach wyniósł 611.017,00 zł.

* Remonty finansowane przez Gminę Miejską i w ramach środków zgromadzonych na funduszu remontowym:

- remont dachu papowego oraz przemurowanie kominów przy ul. Legnickiej 19;

- remont elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Chmielnej 23.

Udział miasta w powyższych pracach wynosił 27.215,00 zł.

* Prace realizowane w budynkach z 100% udziałem miasta:

- remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ciemnej 2 - koszt 42.000,00 zł.

* W roku 2016 wymieniono 156 kompletów okien w lokalach komunalnych za kwotę 130.423,00 zł.

* Gmina Miejska Chojnów przekazała na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych środki finansowe w wysokości 726.534,01 zł.

 

III. W zakresie infrastruktury miejskiej:

* Zamontowano dodatkowe oświetlenia przejścia dla pieszych przy wejściu bocznym na cmentarzu komunalnym od Parku Piastowskiego.

* Wymieniono 3 lampy oświetleniowe na cmentarzu komunalnym.

* Zamontowano lustro drogowe w Rynku oraz 11 sztuk słupków zabezpieczających na chodniku przy ul. M. Reja.

* Odnowiono oznakowanie poziome przejścia dla pieszych na terenie miasta o po-wierzchni 1200m2, wykonano 13 nowych przejść dla pieszych w ciągach ulic Sikorskiego, Maczka i Łokietka.

* Przeprowadzono naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni przy użyciu grysu i emulsji asfaltowej; wbudowano 120t materiału.

* Przeprowadzono naprawy punktowe na-wierzchni chodników z kostki betonowej

i płytek.

* Zakupiono pług do odśnieżania i posypywarkę - sprzęt przeznaczony do zimowego utrzymania dróg.

* Zakupiono 530t kamienia bazaltowego do wyrównania i utwardzenia dróg gruntowych oraz alejek na cmentarzu komunalnym.

* Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia placu przy ul. Kościuszki i modernizację oświetlenia ul. Samorządowej.

* Przydzielono łącznie 77 lokali mieszkalnych, w tym: 15 lokali mieszkalnych, 11 lokali po spłaceniu zadłużenia, 8 lokali socjalnych, 5 lokali zamiennych, 7 lokali po śmierci najemcy, 8 lokali po wyprowadzeniu się najemcy, 21 pomieszczeń tymczasowych, 2 pomieszczenia tymczasowe na czas remontu mieszkania.

* Przedłużono 42 umowy najmu lokali mieszkalnych, 60 umów najmu lokali socjalnych.

* Przeprowadzono 3 zamiany międzylokatorskie.

* Posadzono 41 szt. drzew z gatunku lipa, klon i tuja szmaragdowa przy ul. Sikorskiego, przy ul. Samorządowej i przy ul. Nowej.

* Zamontowano 360 donic z kwiatami na słupach oświetlenia ulicznego oraz ustawiono 8 kolumn kwiatowych. Łącznie

w roku 2016 na terenie miasta posadzono 9.266 szt. kwiatów.

 

IV. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej, organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie - użytecznych:

* Przyjęto, przekształcono w formę elektroniczną, podpisano i przekazano do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 432 wnioski przedsiębiorców w sprawie wpisów, zmiany we wpisach, w sprawie zawieszenia, wznowienia lub zakończenia działalności gospodarczej.

* Wydano:

- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

- zezwolenie jednorazowe,

- 8 decyzji wygaszających zezwolenia oraz

3 decyzje zmieniające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

* Realizowano 34 umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i publicznych w różnych terminach i na okresy od 3 do 18 miesięcy. Łącznie zatrudnionych było 57 osób bezrobotnych. Po okresie refundacji wynagrodzeń pracownicy interwencyjni byli zatrudniani na okresy 3-6 miesięcy ze środków samorządowych.

* Pracownicy realizowali następujące zadania:

- całoroczną obsługę sprzątania w budynkach i pomieszczeniach Domu Schrama, USC, Urzędu Miejskiego oraz na terenie Basenu Miejskiego,

- pracę na Basenie Miejskim,

- pracę na stanowisku robotnik gospodarczy w obiektach Domu Schrama i MOKSiR,

- konserwację i utrzymanie terenów zielonych nieobjętych przetargiem, łącznie

z korytem rzeki Skorej, nieużytkami oraz terenami komunalnymi na terenie miasta,

- konserwację, naprawy i utrzymanie ogrodów zabaw dla dzieci,

- wykonanie remontów konserwacyjnych

w budynku Urzędu Miejskiego oraz w obiektach jednostek podległych,

- doraźne naprawy nawierzchni ulic i chodników materiałami z odzysku oraz masą asfaltową na zimno,

- całoroczne podlewanie kwiatów w donicach na słupach oświetleniowych,

- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,

- wymianę i uzupełnienie oznakowania pionowego na ulicach miejskich,

- wykonywanie prac porządkowych i czynności zabezpieczenia organizacji imprez masowych: Dni Chojnowa oraz wyścigi kolarskie.

* Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy porozumienia na aktywizację 80 bezrobotnych w ramach prac społecznie - użytecznych.

Osoby bezrobotne w ramach prac społecznie użytecznych wykonywały pracę przy:

- utrzymaniu czystości ulic w mieście, sprzątaniu w Muzeum Regionalnym, utrzymania porządku na terenach Cmentarza Komunalnego oraz na terenach MOKSiR, utrzymaniu porządku na terenach komunalnych miasta.

 

V. W zakresie gospodarki gruntami i ochrony środowiska:

* Sprzedano w drodze bezprzetargowej:

- na rzecz dotychczasowych najemców

5 lokali mieszkalnych z zastosowaniem obowiązujących bonifikat,

- działkę na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Rzemieślniczej, 

- garaż na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Samorządowej,

- dwie działki gruntu na rzecz właścicieli lokali budynków położonych przy ul. Witosa oraz ul. Małachowskiego, które wraz

z dotychczasowymi wydzielonymi dział-kami będą spełniały wymogi działek budo-wlanych,

- grunt oddany w użytkowanie wieczyste na rzecz użytkownika wieczystego położony przy ul. Rzemieślniczej,

* Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

- nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Wojska Polskiego 9A,

- dwie nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Królowej Jadwigi i Kilińskiego 38, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

- lokal mieszkalny przy ul. Samorządowej 4C,

- nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Pogodnej,

- działkę zabudowaną garażem przy ul. Dąbrowskiego,

* Gmina przejęła nieodpłatnie w drodze darowizny od Skarbu Państwa prawo własności gruntu czterech działek o łącznej powierzchni 3,2376 ha, przeznaczonych pod drogi rowerowe, a których prawo użytkowania wieczystego nabyła nieodpłatnie od PKP S.A.

* W ramach otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolno-śląskiego na realizację zadania pt. "Modernizacja i konserwacja rowu melioracyjnego - melioracje szczegółowe, rów KS", w wysokości 15.000,00 zł. tj. 60% kosztów realizacji zadania, wykonano konserwację rowów i przepustów w obrębie 1 miasta. Zadanie zostało prawidłowo rozliczone

i przyjęte przez dotującego.

* Przygotowano i przeprowadzono 41 przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości,

* Zawarto 6 umów dzierżawy tj. na grunty użytkowane rolniczo, na prowadzenie działalności handlowej na targowisku miejskim oraz pod ogrody przydomowe i podwórka.

* Wydano 15 decyzji na podział działek, 11 zawiadomień o ustaleniu numerów porządkowych dla nieruchomości, 12 zezwoleń na wykreślenie hipotek obciążających nieruchomości lokalowe z tytułu zwrotu bonifikaty, 9 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

* Wysłano 102 informacje o wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,

w związku ze zmianą właściciela nieruchomości lokalowej.

* Wydano 66 wypisy i 33 zaświadczenia

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz 16 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek pod względem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta.

* Przeprowadzono procedury do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta dla wybranych terenów w mieście Chojnów i dla terenu w re-jonie ul. Kazimierza Wielkiego oraz ul. Bartosza Głowackiego.

* Wydano 43 decyzje zezwalające na usunięcie drzew, wszystkie z obowiązkiem nasadzenia nowych drzew oraz dwie odmawiające usunięcia.

* Wydano trzy decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach:

- dla Biura Projektowego firmy "FAMAR"  Fabian Rudziak na realizację przedsięwzięcia pn. "Zbieranie i przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w obiekcie budo-wlanym zlokalizowanym przy ul. Okrzei

w Chojnowie",

- dla firmy "CINETA" Teresa Cebula, ul. Złotoryjska 2 w Chojnowie, na realizację przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz zbieranie złomu na nieruchomości przy ul. Złotoryjskiej 2",

- decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla Biura Projektowego "INGA-TECH" inż. Janusz Grzegorowski na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ul. Asnyka" w Chojnowie.

* Uczestniczono w treningu zgrywającym system wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach województwa dolnośląskiego.

* Koordynowano akcją "Sprzątanie Świata" na terenie miasta.

 

VI. Z zakresu oświaty:

* Wydano 247 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów na kwotę 173.743,20 zł.

* Przyznano 32 stypendia naukowe Bur-mistrza Miasta Chojnowa oraz 16 nagród sportowych na kwotę 22.200 zł.

* Rozpatrzono wnioski i przyznano 6 na-gród Burmistrza Miasta Chojnowa dla nauczycieli na kwotę 18.800 zł.

* W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2016, Gmina Miejska Chojnów otrzymała dotację celową w wysokości 79.400,00 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania 40 miejsc

w wybudowanym  w 2015r. Żłobku Miejskim w Chojnowie.

* Wydano 7 zaświadczeń  o udzieleniu po-mocy de minimis.

* Zrealizowano rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

* Podpisano 6 umów dot. organizacji do-wożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

* Zrealizowano rządowy program wyposażania szkół podstawowych i gimnazjów

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji

w wysokości 107.796,14 zł.

* W ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" doposażono bibliotekę szkolną w Szkole Podstawowej Nr 4 w nowe woluminy na kwotę 14.998,11 zł.

* Rozpoczęto realizację projektu pod nazwą "Równe szanse w edukacji uczniów

w Szkole Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na realizację którego otrzymano dotację w wysokości  424.245,43 zł.

* Zatwierdzono arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2016/2017.

* Przeprowadzono 4 postępowania kwalifikacyjne o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

* Wydano 7 decyzji w sprawie przyznania dofinansowania kosztów poniesionych

w związku z nauką zawodu młodocianego pracownika na kwotę 35.426,26 zł.

 

VII. Z zakresu promocji i spraw organizacyjnych:

* Chojnów podpisał umowę partnerską z ko-lejnym europejskim miastem - czeskim Mnichovo Hradiste.

* Do lokalnych mediów - prasy, radia, telewizji wysłano ponad 40 serwisów informacyjnych z zapowiedziami ważnych miejskich wydarzeń.

* Zamieszczano informacje promocyjne na portalu Polskiej Agencji Prasowej w Ser-wisie Samorządowym oraz w gazetach - Gmina Polska, Gazeta Wyborcza, Słowo Polskie, wydawnictwie Dolnośląska Agencja Promocji i Obsługi Samorządów, celem zamieszczenia ich w Informatorze Samo-rządów Dolnego Śląska, wydawnictwie okolicznościowym Grodów Piastowskich.

* Utworzono profil miejski na portalu Eurorenomy - Europejskiego Rejestru Renomowanych.

* Uaktualniono informacje promocyjne na Polskim Serwisie Turystycznym - Travelling Polska.

* Emitowano filmy promujące miasto - profesjonalne produkcje stacji telewizyjnych, filmy z miejskich wydarzeń społecznych, kulturalnych, oświatowych - na portalu internetowym i ekranie w holu urzędu.

* Na bieżąco prowadzono wpisy na stronach internetowych oficjalnego portalu miejskiego www. chojnow.eu oraz portalu e-informator.pl

* Opracowano "Kalendarz imprez 2016" obejmujący wydarzenia organizowane przez jednostki oświatowe, społeczne, kulturalne i sportowe. Lokalnie publikowany był na miejskiej stronie internetowej i w Gazecie Chojnowskiej.

* Prowadzono system esemesowego powiadamiania czyli Samorządowy Informator SiSMS.

* Wydano 13 stronicowy kalendarz na 2017 rok z pracami lokalnego artysty-malarza.

* Miasto otrzymało certyfikat potwierdzający ustanowienie przez mieszkańców nowego rekordu w tańcu Belgijka.

* Miasto uczestniczyło w polsko-niemieckim projekcie "Pociąg do sztuki".

* Samorząd był współorganizatorem m.in.: Festiwalu Tkactwa i Rękodzieła Artystycznego, Dni Chojnowa (gwiazda Halina Młynkowa) - święto miasta relacjonowane było na żywo przez Radio Plus i opisane

w lokalnych mediach, Pierwszej Gali Sportu, I Zlotu Pojazdów Zabytkowych i I Rajdu Ziemi Chojnowskiej, wizyty mieszkańców Egelsbach w Chojnowie w ramach wymiany zgodnej z umową partnerską miast, jubileuszu ludowego zespołu łemkowski-ego "Łastiwoczka", Gali Kresowej,  Mistrzostw Dolnego Śląska w Kolarstwie Górskim MTB - Chojnów 2016, Pierwszego Biegu Tkacza, Jarmarku Świątecznego.

* Zawarto z Powiatowym Urzędem Pracy

3 umowy na organizację staży dla 7 osób.

* Sporządzono 143 wnioski o refundację części wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, publicznych, społecznie-użytecznych.

* Z archiwum urzędu wystawiono 10 za-świadczeń o zatrudnieniu oraz wydano

 4 duplikaty świadectw pracy.

* Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym - podpisano umowę z Pocztą Polską S.A na świadczenie tych usług.

 

VIII. Z zakresu spraw obywatelskich:

* Wydano1693 dowodów osobistych.

* Wszczęto 18 postępowań administracyjnych o wymeldowanie.

* Zrealizowano 818 spraw związanych

z udostępnianiem danych osobowych.

* Zaktualizowano 715 danych mieszkańców dot. zameldowania i wymeldowania.

* Aktualizowano stały rejestr wyborców.

* Przyjęto i rozpatrzono 447 wniosków

o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wydano 425 decyzji pozytywnych i 22 decyzje negatywne;

* Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 389.099,48 zł.

* Przyjęto i rozpatrzono 353 wnioski wy-dając decyzje pozytywne;

* Wypłacono dodatki energetyczne na kwotę 25.250,85 zł.

* Świadczenia wychowawcze 500+:

- przyjęto 870 wniosków, wydano 833 decyzje pozytywne i 33 negatywne;

- wypłacono świadczenia na kwotę 3.823.161,20 zł.

* Sprawy wojskowe:

- do kwalifikacji wojskowej wezwano 59 mężczyzn z rocznika podstawowego i 12

z rocznika  starszego.

* Urząd Stanu Cywilnego:

- sporządzono: 43 akty urodzenia, 105 aktów małżeństwa, 131 aktów zgonu, 9 za-świadczeń do zawarcia związku małżeńskiego zagranicą, 48 zaświadczeń do ślubu konkordatowego, 45 zapewnień do ślubu cywilnego oraz 4 protokoły o uznanie ojcostwa;

- wykonano 1.182 migracji aktów;

- wydano 2.319 odpisów aktów z akt stanu cywilnego;

- wysłano 12 wniosków do Prezydenta RP o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

- przygotowano i przekazano do Archiwum Państwowego w Legnicy księgi stanu cywilnego, księgi urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1915-1935 - w sumie 557 sztuk.

 

IX. Z zakresu podatków i opłat lokalnych:

* Wydano 9.250 decyzji wymiarowych

w zakresie należności podatkowych oraz 26 decyzji dot. ulg w spłacie należności podatkowych (rozłożenia na raty, odroczenia, umorzenia).

* Wydano 100 zaświadczeń podatkowych

i o udzieleniu pomocy de minimis.

* Sporządzono 460 pism i wezwań do podatników oraz 460 do urzędów skarbowych.

* Wydano 8 decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

* Dokonano 694 czynności sprawdzających w zakresie deklaracji (informacji) podatkowych.

* Wysłano 2.016 upomnień w sprawie za-ległości podatkowych.

* Wystawiono 763 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych.

* Złożono 8 wniosków do wydziału ksiąg wieczystych o wpis hipotek przymusowych, zabezpieczających zaległości na nieruchomościach dłużników.

* Wystawiono 143 postanowienia o zarachowaniu wpłaty oraz 3 wnioski w sprawie rozliczenia 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

* Wydano 60 wezwań w sprawie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, 38 zwrotów gwarancji ubezpieczenia zapłaty wadium.

* Wysłano 477 pism i not z zakresu księgowości budżetowej oraz 775 pism z zakresu realizacji budżetu.eg
Napisz swój własny komentarz
Tytuł:      Autor:

serwis jest częścią portalu www.E-Informator.pl przygotowanego przez MEDIART © w systemie zarządzania treścią CMS Kursorek | Reklama